Lobbywerk

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap stelt dat personen met een handicap actief betrokken moeten worden bij de besluitvorming over het beleid dat hen aangaat. Volgens het principe “niets over ons zonder ons” treedt Doof Vlaanderen op als belangenorganisatie voor dove mensen en Vlaamse gebarentaligen bij de federale en Vlaamse Overheid.

Doof Vlaanderen vindt het belangrijk dat dove mensen toegang krijgen tot de samenleving. Dit moet kunnen met behoud van de eigenheid van hun doof-zijn. Inclusie is pas geslaagd als dit gebeurt volgens de wensen en noden van deze minderheidsgroep. Helaas gebeurt dat in praktijk niet altijd zo, waardoor dove mensen in veel situaties een handicap ervaren.

Alhoewel er veel diversiteit is in de Vlaamse Dovengemeenschap zijn er toch een aantal belemmeringen die elke dove gebarentalige tegenkomt. De cel Belangenbehartiging van Doof Vlaanderen richt zich op deze aandachtspunten, omdat alle dove gebarentaligen baat hebben bij een verbeterde situatie. Ontdek de dossiers waar de leden van Doof Vlaanderen zich momenteel op concentreren.

Onze rechten

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (verder: VRPH) en het Optioneel Protocol werden in juli 2009 door België geratificeerd. Dit is het eerste internationale juridisch bindende mensenrechteninstrument dat gebarentalen erkent als talen, evenwaardig aan gesproken talen. In verschillende artikels van het VRPH wordt specifiek verwezen naar de taalkundige en culturele identiteit van Dovengemeenschappen.

Met steun van Gelijke Kansen in Vlaanderen werden enkele artikels, die relevant zijn voor dove Vlaamse Gebarentaligen, van het VRPH vertaald naar de Vlaamse Gebarentaal.

Onze standpunten

In het verleden doken regelmatig onderwerpen op in de pers en/of sociale media die dove mensen aangaan. Doof Vlaanderen reageerde hier vaak op door een standpunt te publiceren, in samenwerking met haar netwerk van experten. Deze standpunten kunnen hieronder geraadpleegd worden.