Werk

Ben je doof en zelfstandig? Er is ook een vereniging voor dove zelfstandigen.

In Vlaanderen hebben dove mensen recht op een volwaardige deelname aan de arbeidsmarkt. Dit betekent concreet dat ze dezelfde mogelijkheden moeten hebben als horende mensen in de sollicitatie- en aanwervingsprocedure, bij indiensttreding, in het uitvoeren van hun job en in hun verdere carrière. Helaas is er in de praktijk discriminatie op de arbeidsmarkt, in alle fasen van de tewerkstelling, terwijl dat bij wet verboden is. De kern van deze problematiek ligt vooral bij de onwetendheid van werkgevers, arbeidsbemiddelingsdiensten en bij de dove personen zelf.

 1. Onwetendheid bij de werkgevers

  Ondanks de vele mogelijkheden waarover zowel doven als werkgevers beschikken, worden dove mensen de toegang tot de reguliere arbeidsmarkt nog te vaak ontzegd. Vooroordelen van werkgevers zijn nog groot wanneer ze een dove sollicitant interviewen en/of een dove persoon tewerkstellen. De communicatie op de werkvloer blijkt nog altijd één van de grootste struikelblokken tijdens de tewerkstelling van een dove persoon. Werkgevers zijn verplicht redelijke aanpassingen door te voeren voor dove werknemers, maar ze zijn nog onvoldoende geïnformeerd over doven en hun talenten, de voordelen verbonden aan het doof-zijn en de praktische en financiële ondersteuning beschikbaar vanuit de overheid. Doof Vlaanderen wil werk maken van deze informatieverspreiding en ijvert op lange termijn voor de structurele inzet van redelijke aanpassingen op de werkvloer met als gevolg een toegankelijke en volwaardige arbeidsdeelname voor doven.
   

 2. Gebrek aan expertise bij de arbeidsbemiddelingsdiensten

  Niet alleen werkgevers hebben nood aan vorming over doof-zijn, Vlaamse Gebarentaal, het gebruiken van tolk, de talenten van doven op het werk... Ook de kennis bij de reguliere en gespecialiseerde arbeidsbemiddelingsdiensten is vaak nog te beperkt. Dove mensen ervaren een algemeen tekort aan diepgaande ondersteuning, te wijten aan een gebrek aan doofbewustzijn, expertise rond doof-zijn en toegankelijkheid van de diensten. Doof Vlaanderen wil hieraan werken door de uitwisseling met de (gespecialiseerde) arbeidsbemiddelingsdiensten te versterken.
   

 3. Onzekerheid bij de doven

  Doof Vlaanderen benadrukt dat inclusie op de arbeidsmarkt enkel kan slagen in de praktijk als ook de eigenheid van elk individu gewaarborgd blijft. Maar niet alle doven zijn zich ervan bewust dat doof-zijn een verrijking op de arbeidsmarkt kan zijn of weten niet hoe ze deze boodschap aan (potentiële) werkgevers/collega’s kunnen doorgeven. Ook zijn velen onvoldoende op de hoogte van de bestaande mogelijkheden tot ondersteuning. Zelfs wanneer dove werkzoekenden en werkenden zich er bewust van zijn dat er sprake is van discriminatie, blijft het een grote stap om hiervan melding te maken. Dat komt vooral door angst voor de gevolgen, onwetendheid over hun rechten, en de vaak omslachtige procedure. De Vlaamse Gebarentaal wordt zelden als eerste optie aangeboden bij het neerleggen van een klacht. Doven hebben vooral nood aan trainingen rond hun rechten en rond assertiviteit en daar wil Doof Vlaanderen ook aandacht aan schenken.
   

Lees het aanbevelingsrapport en bekijk kort de belangrijkste bevindingen die opgemaakt werden op basis van de bevraging “Wij maken werk van doven en werk” die Doof Vlaanderen in 2015 organiseerde over de situatie voor dove werkenden en werkzoekenden in Vlaanderen.

Meer informatie over ons project Doof talent vind je hier.

Ben je doof en een zelfstandig? Er is ook een vereniging voor dove zelfstandigen.